Kemp
Arlene Rosalie  b. 1942
Omer Roy  b. 1903, d. 1976