Carman
Elizabeth H.  b. 1833, d. 1913
Sarah  b. 1833, d. 1913
Sarah Elizabeth C.  b. 1833, d. 1913